Yhdistyksen säännöt

 

§ 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Salzburgin Musiikkijuhlien Ystävät Suomessa - Freunde der Salzburger Festspiele in Finnland ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

§ 2 TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Salzburgin Musiikkijuhlia Suomessa sekä edistää taidemusiikin harrastusta yleensä. Päämääränsä saavuttamiseksi yhdistys järjestää matkoja Salzburgin musiikkijuhlille sekä jäsenistön halukkuuden mukaan myös muualle. Lisäksi yhdistys järjestää Salzburg -aiheisia tilaisuuksia Suomessa sekä välittää tietoa Salzburgin musiikkijuhlista.

§ 3 JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäsenet ovat joko varsinaisia tai kunniajäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hallitus voi  nimittää yhdistyksen toiminnassa tai sen pyrkimyksissä erityisesti ansioituneita henkilöitä yhdistyksen kunniajäseniksi. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Varsinaisten jäsenten tulee suorittaa yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

§ 4 JÄSENEN EROTTAMINEN

Jäsen, joka aiheuttaa yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai muutoin toimii yhdistyksen etujen tai tarkoitusperien vastaisesti, voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus enemmistöpäätöksellä. Jäsenmaksunsa kahden vuoden ajan maksun eräpäivästä maksamatta jättäneet katsotaan eronneiksi yhdistyksestä.

§ 5 HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 - 6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmisöllä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, kuitenkin vaaleissa asian ratkaisee arpa.

§ 6 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

§ 7 TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§ 8 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava enintään kuukausi tai viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu joko kirjeitse tai sähköpostilla.

§ 9 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

§ 10 VUOSIKOKOUS

Kokokúksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

§ 11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.